Array
(
  [0] => שם מוצר במערכת
  [1] => שם מוצר ידידותי (לקונה)
  [2] => תיאור מוצר
  [3] => חברה 1
  [4] => חברה 2
  [5] => חברה 3
  [6] => כמות מזרנים במיטה
  [7] => שימוש במחירון 2 (1/0)
  [8] => שימוש במחירון 3 (1/0)
  [9] => מחירון 1 (ללא שימוש בגודל)
  [10] => מחירון 2 (ללא שימוש בגודל)
  [11] => מחירון 3 (ללא שימוש בגודל)
  [12] => שמוש בגדלים (1/0)
  [13] => שם גודל 1
  [14] => מחירון1 גודל1
  [15] => מחירון2 גודל 1
  [16] => מחירון3 גודל 1
  [17] => שם גודל 2
  [18] => מחירון1 גודל2
  [19] => מחירון2 גודל 2
  [20] => מחירון3 גודל 3
  [21] => שימוש בצבעים (1/0)
  [22] => כינוי צבע 1 (ללא המלילה "צבע")
  [23] => כינוי צבע באנגלית 1
  [24] => קבוצת צבע 1
  [25] => כינוי צבע 2 (ללא המלילה "צבע")
  [26] => כינוי צבע באנגלית 2
  [27] => קבוצת צבע 2
  [28] => קטגוריה 1
  [29] => קטגוריה 2
)
Array
(
  [0] => מיטה מרופדת דגם כרמן רוחב 80 כולל ראש
  [1] => מיטה מרופדת דגם כרמן רוחב 80 כולל ראש
  [2] => ארגז מצעים + תיפורים יוקרתיים
  [3] => 268
  [4] => 
  [5] => 
  [6] => 1
  [7] => 0
  [8] => 0
  [9] => 854.7
  [10] => 0
  [11] => 0
  [12] => 0
  [13] => 
  [14] => 
  [15] => 
  [16] => 
  [17] => 
  [18] => 
  [19] => 
  [20] => 
  [21] => 1
  [22] => מיטות מרופדות
  [23] => vvv
  [24] => 
  [25] => 
  [26] => 
  [27] => 
  [28] => 11
  [29] => 
)
Array
(
  [0] => מיטה מרופדת דגם כרמן רוחב 90 כולל ראש
  [1] => מיטה מרופדת דגם כרמן רוחב 90 כולל ראש
  [2] => ארגז מצעים + תיפורים יוקרתיים
  [3] => 268
  [4] => 
  [5] => 
  [6] => 1
  [7] => 0
  [8] => 0
  [9] => 854.7
  [10] => 0
  [11] => 0
  [12] => 0
  [13] => 
  [14] => 
  [15] => 
  [16] => 
  [17] => 
  [18] => 
  [19] => 
  [20] => 
  [21] => 1
  [22] => מיטות מרופדות
  [23] => vvv
  [24] => 
  [25] => 
  [26] => 
  [27] => 
  [28] => 11
  [29] => 
)
Array
(
  [0] => מיטה מרופדת דגם מיירה רוחב 80 כולל ראש
  [1] => מיטה מרופדת דגם מיירה רוחב 80 כולל ראש
  [2] => ארגז מצעים גדול דגם קלאסי
  [3] => 268
  [4] => 
  [5] => 
  [6] => 1
  [7] => 0
  [8] => 0
  [9] => 854.7
  [10] => 0
  [11] => 0
  [12] => 0
  [13] => 
  [14] => 
  [15] => 
  [16] => 
  [17] => 
  [18] => 
  [19] => 
  [20] => 
  [21] => 1
  [22] => מיטות מרופדות
  [23] => vvv
  [24] => 
  [25] => 
  [26] => 
  [27] => 
  [28] => 11
  [29] => 
)
Array
(
  [0] => מיטה מרופדת דגם מיירה רוחב 90 כולל ראש
  [1] => מיטה מרופדת דגם מיירה רוחב 90 כולל ראש
  [2] => ארגז מצעים גדול דגם קלאסי
  [3] => 268
  [4] => 
  [5] => 
  [6] => 1
  [7] => 0
  [8] => 0
  [9] => 854.7
  [10] => 0
  [11] => 0
  [12] => 0
  [13] => 
  [14] => 
  [15] => 
  [16] => 
  [17] => 
  [18] => 
  [19] => 
  [20] => 
  [21] => 1
  [22] => מיטות מרופדות
  [23] => vvv
  [24] => 
  [25] => 
  [26] => 
  [27] => 
  [28] => 11
  [29] => 
)
Array
(
  [0] => מיטה מרופדת דגם קיסר רוחב 80 כולל ראש
  [1] => מיטה מרופדת דגם קיסר רוחב 80 כולל ראש
  [2] => ארגז מצעים + תיפורים יוקרתיים
  [3] => 268
  [4] => 
  [5] => 
  [6] => 1
  [7] => 0
  [8] => 0
  [9] => 854.7
  [10] => 0
  [11] => 0
  [12] => 0
  [13] => 
  [14] => 
  [15] => 
  [16] => 
  [17] => 
  [18] => 
  [19] => 
  [20] => 
  [21] => 1
  [22] => מיטות מרופדות
  [23] => vvv
  [24] => 
  [25] => 
  [26] => 
  [27] => 
  [28] => 11
  [29] => 
)
Array
(
  [0] => מיטה מרופדת דגם קיסר רוחב 90 כולל ראש
  [1] => מיטה מרופדת דגם קיסר רוחב 90 כולל ראש
  [2] => ארגז מצעים + תיפורים יוקרתיים
  [3] => 268
  [4] => 
  [5] => 
  [6] => 1
  [7] => 0
  [8] => 0
  [9] => 854.7
  [10] => 0
  [11] => 0
  [12] => 0
  [13] => 
  [14] => 
  [15] => 
  [16] => 
  [17] => 
  [18] => 
  [19] => 
  [20] => 
  [21] => 1
  [22] => מיטות מרופדות
  [23] => vvv
  [24] => 
  [25] => 
  [26] => 
  [27] => 
  [28] => 11
  [29] => 
)
Array
(
  [0] => זוג מיטות מרופדות דגם קיסר רוחב 80 כולל ראש 1.6
  [1] => זוג מיטות מרופדות דגם קיסר רוחב 80 כולל ראש 1.6
  [2] => ארגז מצעים + תיפורים יוקרתיים
  [3] => 268
  [4] => 
  [5] => 
  [6] => 2
  [7] => 0
  [8] => 0
  [9] => 1,025.64
  [10] => 0
  [11] => 0
  [12] => 0
  [13] => 
  [14] => 
  [15] => 
  [16] => 
  [17] => 
  [18] => 
  [19] => 
  [20] => 
  [21] => 1
  [22] => מיטות מרופדות
  [23] => vvv
  [24] => 
  [25] => 
  [26] => 
  [27] => 
  [28] => 11
  [29] => 
)
Array
(
  [0] => זוג מיטות מרופדות דגם קיסר רוחב 90 כולל ראש 1.8
  [1] => זוג מיטות מרופדות דגם קיסר רוחב 90 כולל ראש 1.8
  [2] => ארגז מצעים + תיפורים יוקרתיים
  [3] => 268
  [4] => 
  [5] => 
  [6] => 2
  [7] => 0
  [8] => 0
  [9] => 1,025.64
  [10] => 0
  [11] => 0
  [12] => 0
  [13] => 
  [14] => 
  [15] => 
  [16] => 
  [17] => 
  [18] => 
  [19] => 
  [20] => 
  [21] => 1
  [22] => מיטות מרופדות
  [23] => vvv
  [24] => 
  [25] => 
  [26] => 
  [27] => 
  [28] => 11
  [29] => 
)
Array
(
  [0] => זוג מיטות מרופדות דגם קיסר רוחב 80 כולל ראש 2.4
  [1] => זוג מיטות מרופדות דגם קיסר רוחב 80 כולל ראש 2.4
  [2] => ארגז מצעים + תיפורים יוקרתיים
  [3] => 268
  [4] => 
  [5] => 
  [6] => 2
  [7] => 0
  [8] => 0
  [9] => 1,196.58
  [10] => 0
  [11] => 0
  [12] => 0
  [13] => 
  [14] => 
  [15] => 
  [16] => 
  [17] => 
  [18] => 
  [19] => 
  [20] => 
  [21] => 1
  [22] => מיטות מרופדות
  [23] => vvv
  [24] => 
  [25] => 
  [26] => 
  [27] => 
  [28] => 11
  [29] => 
)
Array
(
  [0] => זוג מיטות מרופדות דגם קיסר רוחב 90 כולל ראש 2.4
  [1] => זוג מיטות מרופדות דגם קיסר רוחב 90 כולל ראש 2.4
  [2] => ארגז מצעים + תיפורים יוקרתיים
  [3] => 268
  [4] => 
  [5] => 
  [6] => 2
  [7] => 0
  [8] => 0
  [9] => 1,196.58
  [10] => 0
  [11] => 0
  [12] => 0
  [13] => 
  [14] => 
  [15] => 
  [16] => 
  [17] => 
  [18] => 
  [19] => 
  [20] => 
  [21] => 1
  [22] => מיטות מרופדות
  [23] => vvv
  [24] => 
  [25] => 
  [26] => 
  [27] => 
  [28] => 11
  [29] => 
)
Array
(
  [0] => זוג מיטות מרופדות דגם מיירה רוחב 80 כולל ראש 1.6
  [1] => זוג מיטות מרופדות דגם מיירה רוחב 80 כולל ראש 1.6
  [2] => ארגז מצעים גדול דגם קלאסי
  [3] => 268
  [4] => 
  [5] => 
  [6] => 2
  [7] => 0
  [8] => 0
  [9] => 1,025.64
  [10] => 0
  [11] => 0
  [12] => 0
  [13] => 
  [14] => 
  [15] => 
  [16] => 
  [17] => 
  [18] => 
  [19] => 
  [20] => 
  [21] => 1
  [22] => מיטות מרופדות
  [23] => vvv
  [24] => 
  [25] => 
  [26] => 
  [27] => 
  [28] => 11
  [29] => 
)
Array
(
  [0] => זוג מיטות מרופדות דגם מיירה רוחב 90 כולל ראש 1.8
  [1] => זוג מיטות מרופדות דגם מיירה רוחב 90 כולל ראש 1.8
  [2] => ארגז מצעים גדול דגם קלאסי
  [3] => 268
  [4] => 
  [5] => 
  [6] => 2
  [7] => 0
  [8] => 0
  [9] => 1,025.64
  [10] => 0
  [11] => 0
  [12] => 0
  [13] => 
  [14] => 
  [15] => 
  [16] => 
  [17] => 
  [18] => 
  [19] => 
  [20] => 
  [21] => 1
  [22] => מיטות מרופדות
  [23] => vvv
  [24] => 
  [25] => 
  [26] => 
  [27] => 
  [28] => 11
  [29] => 
)
Array
(
  [0] => זוג מיטות מרופדות דגם מיירה רוחב 80 כולל ראש 2.4
  [1] => זוג מיטות מרופדות דגם מיירה רוחב 80 כולל ראש 2.4
  [2] => ארגז מצעים גדול דגם קלאסי
  [3] => 268
  [4] => 
  [5] => 
  [6] => 2
  [7] => 0
  [8] => 0
  [9] => 1,196.58
  [10] => 0
  [11] => 0
  [12] => 0
  [13] => 
  [14] => 
  [15] => 
  [16] => 
  [17] => 
  [18] => 
  [19] => 
  [20] => 
  [21] => 1
  [22] => מיטות מרופדות
  [23] => vvv
  [24] => 
  [25] => 
  [26] => 
  [27] => 
  [28] => 11
  [29] => 
)
Array
(
  [0] => זוג מיטות מרופדות דגם מיירה רוחב 90 כולל ראש 2.4
  [1] => זוג מיטות מרופדות דגם מיירה רוחב 90 כולל ראש 2.4
  [2] => ארגז מצעים גדול דגם קלאסי
  [3] => 268
  [4] => 
  [5] => 
  [6] => 2
  [7] => 0
  [8] => 0
  [9] => 1,196.58
  [10] => 0
  [11] => 0
  [12] => 0
  [13] => 
  [14] => 
  [15] => 
  [16] => 
  [17] => 
  [18] => 
  [19] => 
  [20] => 
  [21] => 1
  [22] => מיטות מרופדות
  [23] => vvv
  [24] => 
  [25] => 
  [26] => 
  [27] => 
  [28] => 11
  [29] => 
)
Array
(
  [0] => זוג מיטות מרופדות דגם כרמן רוחב 80 כולל ראש 1.6
  [1] => זוג מיטות מרופדות דגם כרמן רוחב 80 כולל ראש 1.6
  [2] => ארגז מצעים + תיפורים יוקרתיים
  [3] => 268
  [4] => 
  [5] => 
  [6] => 2
  [7] => 0
  [8] => 0
  [9] => 1,025.64
  [10] => 0
  [11] => 0
  [12] => 0
  [13] => 
  [14] => 
  [15] => 
  [16] => 
  [17] => 
  [18] => 
  [19] => 
  [20] => 
  [21] => 1
  [22] => מיטות מרופדות
  [23] => vvv
  [24] => 
  [25] => 
  [26] => 
  [27] => 
  [28] => 11
  [29] => 
)
Array
(
  [0] => זוג מיטות מרופדות דגם כרמן רוחב 90 כולל ראש 1.8
  [1] => זוג מיטות מרופדות דגם כרמן רוחב 90 כולל ראש 1.8
  [2] => ארגז מצעים + תיפורים יוקרתיים
  [3] => 268
  [4] => 
  [5] => 
  [6] => 2
  [7] => 0
  [8] => 0
  [9] => 1,025.64
  [10] => 0
  [11] => 0
  [12] => 0
  [13] => 
  [14] => 
  [15] => 
  [16] => 
  [17] => 
  [18] => 
  [19] => 
  [20] => 
  [21] => 1
  [22] => מיטות מרופדות
  [23] => vvv
  [24] => 
  [25] => 
  [26] => 
  [27] => 
  [28] => 11
  [29] => 
)
Array
(
  [0] => זוג מיטות מרופדות דגם כרמן רוחב 80 כולל ראש 2.4
  [1] => זוג מיטות מרופדות דגם כרמן רוחב 80 כולל ראש 2.4
  [2] => ארגז מצעים + תיפורים יוקרתיים
  [3] => 268
  [4] => 
  [5] => 
  [6] => 2
  [7] => 0
  [8] => 0
  [9] => 1,196.58
  [10] => 0
  [11] => 0
  [12] => 0
  [13] => 
  [14] => 
  [15] => 
  [16] => 
  [17] => 
  [18] => 
  [19] => 
  [20] => 
  [21] => 1
  [22] => מיטות מרופדות
  [23] => vvv
  [24] => 
  [25] => 
  [26] => 
  [27] => 
  [28] => 11
  [29] => 
)
Array
(
  [0] => זוג מיטות מרופדות דגם כרמן רוחב 90 כולל ראש 2.4
  [1] => זוג מיטות מרופדות דגם כרמן רוחב 90 כולל ראש 2.4
  [2] => ארגז מצעים + תיפורים יוקרתיים
  [3] => 268
  [4] => 
  [5] => 
  [6] => 2
  [7] => 0
  [8] => 0
  [9] => 1,196.58
  [10] => 0
  [11] => 0
  [12] => 0
  [13] => 
  [14] => 
  [15] => 
  [16] => 
  [17] => 
  [18] => 
  [19] => 
  [20] => 
  [21] => 1
  [22] => מיטות מרופדות
  [23] => vvv
  [24] => 
  [25] => 
  [26] => 
  [27] => 
  [28] => 11
  [29] => 
)
Array
(
  [0] => מזרן פריז ויסקו ריפוד נשלף 80 עם מיטה
  [1] => מזרן פריז ויסקו ריפוד נשלף 80
  [2] => 
  [3] => 16
  [4] => 268
  [5] => 
  [6] => 
  [7] => 0
  [8] => 0
  [9] => 726.5
  [10] => 0
  [11] => 0
  [12] => 0
  [13] => 
  [14] => 
  [15] => 
  [16] => 
  [17] => 
  [18] => 
  [19] => 
  [20] => 
  [21] => 0
  [22] => 
  [23] => 
  [24] => 
  [25] => 
  [26] => 
  [27] => 
  [28] => 2
  [29] => 
)
Array
(
  [0] => מזרן פריז ויסקו ריפוד נשלף 90 עם מיטה
  [1] => מזרן פריז ויסקו ריפוד נשלף 90
  [2] => 
  [3] => 16
  [4] => 268
  [5] => 
  [6] => 
  [7] => 0
  [8] => 0
  [9] => 811.97
  [10] => 0
  [11] => 0
  [12] => 0
  [13] => 
  [14] => 
  [15] => 
  [16] => 
  [17] => 
  [18] => 
  [19] => 
  [20] => 
  [21] => 0
  [22] => 
  [23] => 
  [24] => 
  [25] => 
  [26] => 
  [27] => 
  [28] => 2
  [29] => 
)
Array
(
  [0] => מזרן מילאנו ויסקו ריפוד נשלף 80 עם מיטה
  [1] => מזרן מילאנו ויסקו ריפוד נשלף 80
  [2] => 
  [3] => 16
  [4] => 268
  [5] => 
  [6] => 
  [7] => 0
  [8] => 0
  [9] => 769.23
  [10] => 0
  [11] => 0
  [12] => 0
  [13] => 
  [14] => 
  [15] => 
  [16] => 
  [17] => 
  [18] => 
  [19] => 
  [20] => 
  [21] => 0
  [22] => 
  [23] => 
  [24] => 
  [25] => 
  [26] => 
  [27] => 
  [28] => 2
  [29] => 
)
Array
(
  [0] => מזרן מילאנו ויסקו ריפוד נשלף 90 עם מיטה
  [1] => מזרן מילאנו ויסקו ריפוד נשלף 90
  [2] => 
  [3] => 16
  [4] => 268
  [5] => 
  [6] => 
  [7] => 0
  [8] => 0
  [9] => 837.6
  [10] => 0
  [11] => 0
  [12] => 0
  [13] => 
  [14] => 
  [15] => 
  [16] => 
  [17] => 
  [18] => 
  [19] => 
  [20] => 
  [21] => 0
  [22] => 
  [23] => 
  [24] => 
  [25] => 
  [26] => 
  [27] => 
  [28] => 2
  [29] => 
)